BB CONCEPT
ÚVOD KATALOG AKCE SLEVY SKLADEM AKTUALITY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
BB CONCEPT PRAHA
Adresa
Osobní odběry - viz mapa
Koněvova 141, Praha 3
PO - ČT 13:00-18:00
.
.
27242323
DIČ CZ27242323
jsme plátci DPH
Telefon +420 722 255 108
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

 

 

Obchodní značka „BB CONCEPT" je provozována společnosti:

BB promo s.r.o.
Národní 19, Praha 1
IČO: 27242323, DIČ: CZ27242323

 

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 107052

 

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
CZK: č.ú. 35-5598720207/0100
IBAN CZK: CZ1101000000355598720207

 

Unicredit Slovakia a.s.
EUR: č.ú. 1124095018/1111
IBAN EUR: SK7411110000001124095018

 

 

 

Adresa výdejního místa:

 

eshop BB CONCEPT (prodejna Designové hodiny)

Koněvova 141

13000   Praha 3

 

Tato adresa platí i pro zaslání zboží k případné reklamaci.

 


VŠEOBECNÉ  OBCHODNÍ  PODMÍNKY:

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost BB promo s.r.o., se sídlem Národní 19, 110 00 Praha 1, IČ: 27242323, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 107052, vedeného Městským soudem v Praze a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


 

Vymezení pojmů

 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 

Prodávající je obchodní společnost BB promo s.r.o., se sídlem Národní 19, 110 00 Praha 1, IČ: 27242323, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 107052, vedeného Městským soudem v Praze, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

 

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. 

 

 

 

Kupní smlouva

 

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě. Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www stránkách bbconcept.eu, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávislými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

 

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, vybavené českými návody k obsluze, záručními listy (k tomuto účelu slouží daňový doklad) a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Prodávající je vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

 

Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

 

Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

 

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 

 

 

Místo plnění

 

Místem plnění je vzorková prodejna prodávajícího, resp. výdejní místo. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním místě předložit číslo objednávky a v případě platby převodem předem na účet prodávajícího doklad o úplném zaplacení zboží.

 

Cena a placení

 

Nabídkové ceny uvedené na www.bbconcept.eu společnosti BB promo s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

 

 

 

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

 

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

 

K ceně zboží je připočítána cena dopravy a cena dobírky, pokud není platba provedena jinak.

 

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

 

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

 

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

 


Dodací lhůta

 

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Někteří výrobci také bohužel neoznámují včas výpadek výroby či zpoždění dodávek.

 

 

 

Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním na místě škodní protokol. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

 

 

Dopravní podmínky a poštovné pro zasílání objednávek na Slovensko:

 

Doprava na Slovensko: 7 eur s DPH (tato cena platí pro zásilky do 10 kg)

 

Platba na dobírku na Slovensko: 1 eur s DPH

 

Platba převodem: 0 eur (číslo bankovního účtu je uvedeno na zálohové faktuře)

 

Platba převodem do Unicredit Bank Slovakia je v rámci "domácího" převodu na Slovensku uskutečněná bez mezinárodních poplatků za převod peněz!

 

Dodací lhůta na Slovensko je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním na místě škodní protokol. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

 

 

 

Rozpor s kupní smlouvou

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

 

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti ve výdejním místě Prodávajícího. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
Vzorový formulář ke stažení zde: vzorový formulář
Důkladně a bezpečně zabalené vrácené zboží prosíme zašlete na adresu prodejny/výdejního místa Designové hodiny, Koněvova 141, Praha 3, 13000.

 

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:  • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu

 

 

 

Reklamační řád

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 

Prodávající je obchodní společnost BB promo s.r.o., se sídlem Praha 1, Národní 19, PSČ 110 00; IČ: 27242323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 107052. BB promo s.r.o.  je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

 

    • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

    • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

    • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

  • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

 

 

Vyřízení reklamace

 

Zjistí-li kupující při převzetí zboží výrobní nebo jiné vady, musí tyto skutečnosti sdělit Prodávajícímu osobně na adrese výdejního místa Koněvova 141, Praha 3, písemně a doporučeně poštou nebo mailem na eshop@bbconcept.eu, bez zbytečného odkladu.

 

Zjistí-li kupující v záruční době výrobní nebo jiné vady, musí tyto skutečnosti sdělit Prodávajícímu osobně na adrese výdejního místa, Koněvova 141, Praha 3, písemně a doporučeně poštou nebo mailem na eshop@bbconcept.eu, bez zbytečného odkladu.

 

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a případný návrh na vyřízení reklamace, včetně kalkulace nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady, včetně dokladů k tomuto se vztahujících. 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Zboží k reklamaci prosíme zašlete na adresu:
BB promo s.r.o.
Koněvova 141
13000   Praha 3

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu včetně nákladů na dodání zboží spotřebiteli, které spotřebitel uhradil vedle kupní ceny na základě uzavřené smlouvy (poštovné a balné) převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven, a to do 30 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

 

Řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecně soudy. V případě sporu z kupní smlouvy má kupující spotřebitel právo využít rovněž mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochrně spotřebitele, v platném znění. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

 

Ochrana osobních údajů

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15.4. 2016
Změny Obchodních podmínek vyhrazeny.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
DORUČENÍ PŘEPRAVCEM GLS
Vhodné pro firmy i domácnosti. Zboží si můžete nechat doručit i do Vašeho zaměstnání. Zásilka bude doručena následný den po dni expedici zboží. Před dodáním zásilky budete telefonicky kontaktováni řidičem přepravní služby GLS. Při objednávce nad 5000,- CZK je doprava zdarma.
119,00 Kč ZDARMA
OSOBNÍ ODBĚR - PRAHA 3
OSOBNÍ ODBĚR - PRAHA 3 Informace o možnosti osobním odběru bude kupujícímu zaslána mailem po přichystání objednaného zboží v naši vzorkové prodejně na adrese Olšanská 3, Praha 3.
ZDARMA ZDARMA
SLOVENSKO - doprava firmou GLS
DORUČENÍ PŘEPRAVCEM GLS Doprava přepravní společnosti GLS na dobírku. Úhrada objednaného zboží bude inkasována řidičem při doručení objednávky v EUR. Cena dopravy je platná pro zásilky do hmotnosti 10kg. Při objednávce nad 630,- EUR je doprava zboží k odběrateli zdarma.
190,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
DOBÍRKA PŘI DORUČENÍ ZBOŽÍ
Platba při doručení a předání zboží řidičem přepravní společnosti GLS.
20,00 Kč
OSOBNÍ ODBĚR PRAHA 3
Platba hotově při osobním odběru ve výdejním místě - prodejně Designové hodiny, Koněvova 141, Praha 3. Akceptujeme platební karty MasterCard a Visa.
BEZ POPLATKU
PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM
Možnost pouze pro objednávky nad 5000 Kč
BEZ POPLATKU
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
TIP Při objednávce zboží nad 5.000,00 Kč bude odeslání objednávky ZDARMA
. . .